De visie van De Pionier

Visie

De Pionier is een organisatie die in beweging is, in een continu proces van leren. Dit geldt voor de kinderen, voor de medewerkers en voor het managementteam. We vinden het belangrijk dat kinderen en medewerkers plezier in hun werk hebben. De school heeft zich ten doel gesteld om meer te zijn dan alleen een leerinstituut en aandacht te hebben voor het welbevinden van zowel medewerkers, ouders en kinderen.


De missie van De Pionier

Op De Pionier willen wij de kinderen het gevoel geven iemand te zijn die iets kan. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het werken vanuit relatie. De relatie met de medeleerlingen én met de leerkracht is van absoluut belang voor het welbevinden van de leerlingen. Kinderen willen gezien en gehoord worden. Daarom werken wij met hen aan een veilig klimaat in de klas en op school.

Wij zijn daarbij leerkrachten die vertrouwen hebben in de kinderen en hen autonomie gunnen. Kinderen mogen binnen de grenzen hun eigen keuzes maken. Mochten ze hulp nodig hebben, dan is de leerkracht er voor hen.

Vanuit die autonomie kunnen de kinderen succeservaringen opdoen die een gevoel van competentie geven. Kinderen die het gevoel hebben dat ze hun werk aankunnen, zijn meer gemotiveerd en zullen meer plezier in hun werk ervaren wat zijn weerslag heeft op hun welbevinden. Kinderen die op school goede relaties hebben en zich competent voelen, vertonen over het algemeen minder of geen probleemgedrag.


De katholieke identiteit

De Pionier is een katholieke school. Deze christelijke levensovertuiging is verweven in al ons onderwijs. Wekelijks staat er 30 minuten levensbeschouwelijk onderwijs op het rooster, waarin thema’s als “respect hebben voor elkaar, wat kan ik voor anderen betekenen, is er meer dan wij werkelijk kunnen waarnemen ” centraal staan. Verder proberen we de waardering voor ieder mens tot uitdrukking te laten komen in de sfeer op school.

Daarbij werken wij nauw samen met de Caeciliaparochie in de Alexanderpolder.

Kerstmis viert de hele school een kerstviering in de Caeciliakerk. Met Pasen blijven de groepen 1 tot en met 4 op school om Pasen te vieren. De bovenbouw heeft een paasviering in de kerk. De Pionier vindt het belangrijk dat alle kinderen bij de vieringen aanwezig zijn.

Levensbeschouwing laat ons nadenken over welbevinden, waarden en normen, perspectief op zinvol leven en betrokkenheid bij de samenleving.

Onze school biedt ruimte aan alle levensgezindten van de multiculturele samenleving. Met elkaar gaan we in gesprek en respecteren elkaars overtuiging. We bewonderen, verwonderen en leren van en met elkaar.


Leer- & Veerkracht

In onze visie staat het welbevinden van de kinderen voorop. De school is medeverantwoordelijk voor gelukkige, positieve en veerkrachtige kinderen en leerkrachten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen is één van de speerpunten op De Pionier. Wij hebben als school de taak de kinderen in taal, lezen, rekenen en alle andere vakgebieden te onderwijzen. Daarnaast willen wij dat kinderen ook graag leren goed met elkaar om te gaan. Vandaar dat wij heel specifiek aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het team volgt hiervoor in het schooljaar 2020-2021 een intensieve training, genaamd Leer- & Veerkracht. Dit is een integraal meerjarentraject, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten vanuit de positieve psychologie en de kennis van het brein. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wanneer je langdurig, schoolbreed inzet op het vergroten van de mentale veerkracht en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten, je de optimale voorwaarden schept om tot leren te kunnen komen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een cultuur waarbinnen het schoolteam, de ouders en de leerlingen met plezier in de school zijn en het beste uit zichzelf en elkaar weten te halen. We hebben dus invloed op ons eigen gevoel van geluk en verhogen daarmee ook nog onze prestaties.
Dit willen we bereiken door de volgende thema’s aan te bieden: sterke kanten ontwikkelen, aandacht, rust en ruimte creëren, optimisme cultiveren en gedachten onderzoeken. Door de thema’s werken we ook aan een goed klassenklimaat, waarin iedereen weet hoe hij zich moet gedragen, wat de regels en afspraken zijn en waarin aandacht en respect is voor elkaar.

Bekijk hier de ervaringen over Leer- & Veerkracht!

Voor meer informatie: http://leerenveerkracht.nl