Onderwijsinhoudelijk

Het onderwijs aan het jonge kind

Het jonge kind leert het best vanuit een betekenisvolle context. Door onderwerpen en activiteiten in verschillende situaties aan te bieden, vindt de transfer plaats van kennis en vaardigheden en raakt leren in een stroomversnelling.

Onderwijs in de groepen 1 en 2 vindt plaats in een rijke leeromgeving waar alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling aan bod kunnen komen. Een rijke leeromgeving daagt uit tot betekenisvolle leerervaringen waaronder ontluikende geletterdheid en gecijferdheid. Het (te) vroeg aanleren van letters en cijfers leidt niet tot betere leerresultaten in groep 3.

Spel is de leidende activiteit in de ontwikkeling van het jonge kind en omvat zowel motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling als cognitieve ontwikkeling.

Spel en spelen zijn niet synoniem voor vrijheid - blijheid of een afwachtende houding, waar kinderen spelen heeft de leerkracht de ontwikkelingsdoelen bepaald en verwerkt in spelsuggesties en activiteiten. De vorderingen van de groepen 1/2 worden vastgelegd in het systeem Leerlijnen.


Het onderwijs aan groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 wordt er volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt, een meer programmagerichte aanpak met elementen van het spelend leren. Deze groepen bestaan uit leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd.

Kinderen werken, na een korte instructie, zelfstandig aan een opdracht. Kinderen die extra, preventieve of verrijkende instructie nodig hebben, krijgen deze instructie aan de instructietafel.

Taal en rekenen zijn belangrijke vakken op De Pionier. In het kader van “Gelijke kansen voor elk talent” maken we keuzes met betrekking tot het verbeteren van de basisvaardigheden.

Op school is een omslag gemaakt naar data gestuurd onderwijs en opbrengstgericht werken. Dit betekent dat de toets- en observatiegegevens van kinderen de basis vormen voor het dagelijkse onderwijs. Hierbij realiseren we onderwijs dat passend is bij de behoeftes van onze leerlingen.

De instructie wordt door de leerkracht in de groep gegeven. Dit gebeurt aan de hand van het directe instructie model.

Lesmethodes

  • Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen – KIM
  • Technisch lezen: Strategisch lezen en spellen
  • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
  • Studievaardigheden: Blits
  • Taal: Taal op maat
  • Spelling: Spelling op maat
  • Rekenen: Wereld in getallen
  • Wereldoriëntatie (natuur/techniek, aardrijkskunde, geschiedenis): Wijzer
  • Engels: Hello World
  • Levensbeschouwing: Hemel en Aarde

ICT-onderwijs

De Pionier gebruikt ICT voor leren en onderwijs. Technologie, media en ICT zijn geen doel op zich. Het zijn middelen om het leren te verrijken en de onderwijspraktijk efficiënter en effectiever in te richten.

De school beschikt over chromebooks. In alle groepen worden de chromebooks ingezet, zodat de kinderen kunnen oefenen met de software behorend bij de diverse methoden, zoals rekenen en taal. De kinderen gebruiken de computer tevens als tekstverwerker voor bijvoorbeeld werkstukken. Ook wordt er aandacht besteed aan de vaardigheden die programma’s als Word en PowerPoint vragen.
Sociale Media is ook een thema binnen ons ICT onderwijs. Media gaat over interactie. Je wisselt informatie uit met elkaar. Kinderen moeten leren hoe ze informatie vinden en verwerken, zelf content maken en hoe ze kunnen deelnemen aan sociale netwerken.


Lekker Fit!

De Pionier is een Lekker Fit!-school. Dit betekent dat de school een actieve bijdrage levert op het gebied van sport, beweging, sociaal gedrag en voeding.

Bewegen
Onze vakleerkrachten van Lekker Fit! verzorgen drie beweegmomenten in de week aan alle groepen. Na schooltijd worden er verschillende sportactiviteiten aangeboden. Zo kan ieder kind zich lichamelijk optimaal ontwikkelen en ontdekken wat hij of zij leuk vindt en waar het goed in is.

Gezonde voeding
Naast het bewegen besteden we ook aandacht aan het maken van ‘gezonde keuzes’. Daarin passen ook gezonde traktaties, ontbijten voor je naar school komt en water drinken. In de kleine pauze eten wij groente en/of fruit. Wij stimuleren kinderen om water te drinken. In de klas en tijdens de gymles mogen flesjes water/ bidons op de afgesproken manier gebruikt worden.

Wij hebben een traktatiebeleid waarbij wij Lekker Fitte traktaties stimuleren. Ons motto hierbij is: “1 is genoeg en klein is oké”.

Voor meer informatie en ideeën kunt u kijken op www.gezondtrakteren.nl.

Voedingscoach

Wij hebben een voedingscoach in huis, zij kan u voedingsadviezen geven. Ook kan door de school en/of ouders een jeugdverpleegkundige vanuit het CJG kunnen worden ingeschakeld als extra hulp.


Brede school

Op De Pionier worden na schooltijd verschillende activiteiten georganiseerd door de gymleerkrachten. Voor kinderen van groep 1/2 is er een extra beweegmoment. De groepen 3 t/m 6 hebben sportoriëntatie, waarin ze verschillende sporten aangeboden krijgen. Op deze wijze kunnen ze een keuze maken voor een sport. Ook wordt er aan denksporten bedacht en kunnen de kinderen dammen.

De groepen 7 en 8 bereiden zich voor op diverse sporttoernooien met andere Lekker Fit! Scholen. Er zijn toernooien voor dans, voetbal, zwemmen, freerunnen en basketbal.