Wie zijn er betrokken

Ouders en de Pionier

De Pionier staat voor een transparante en intensieve communicatie met ouders, waarbij ouders worden gezien als educatieve en pedagogische partners.

De school ziet het als zijn taak om het proces van kleuter tot puber samen met de ouders van onze leerlingen te doorlopen. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis, in combinatie met een goede communicatie met school, dragen het meeste bij aan de ontwikkeling, schoolprestaties en motivatie van kinderen.

Bij onderwijsondersteunend gedrag moeten we denken aan het hebben van hoge verwachtingen, het maken van toekomstplannen en het praten over school.


Oudergesprekken

Er zijn jaarlijks verschillende oudergesprekken met de leerkracht(en).
In het begin van het jaar wordt u uitgenodigd voor een startgesprek met de nieuwe leerkracht(en).

In november is er een voortgangsgesprek. Dit gesprek is er om te bespreken hoe een kind zich heeft ontwikkeld in de eerste weken van het schooljaar.
In februari en juli krijgen de kinderen hun rapport. In het bijbehorende gesprek ontvangt u informatie over de vorderingen van uw kind, over de inzet en over het (leer)gedrag.


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bepaalt en toetst mede het beleid van De Pionier. Ouders en personeel van de school beslissen en/of adviseren over beleidsvoornemens. De MR kent een eigen reglement dat op school ter inzage ligt. Zij vergadert circa zes maal per schooljaar over zaken als: - schoolgids & schoolplan - aanstelling directieleden/personeel - onderhoud schoolgebouw - regels m.b.t. veiligheid en gezondheid - deelname aan onderwijskundige projecten.

De MR bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen door het team (personeelsgeleding) en vier leden door de ouders (oudergeleding). De directeur is adviserend lid.


Oudergeleding:
Jeroen Tromp (secretaris)
Lisette de Moor
Edwin van Leth (voorzitter)
Hong Kee Lam (vice-voorzitter)

Personeelsgeleding:
Quin den Haan
Elke Muusz
Jiske Ditters (notulist)
Petri Wiemer


Het blijft belangrijk om de MR te voeden met ideeën, zorgen die u heeft, dingen die volgens u eigenlijk veranderd zouden moeten worden of wat u graag wilt behouden. U kunt uw feedback mailen naar .

Oudercommissie

Ouderhulp op school is onontbeerlijk. De OC bestaat op dit moment uit tien ouders die zich met veel plezier en enthousiasme vrijwillig inzetten voor de school.

De OC draagt bij aan het plezier van de leerlingen tijdens hun basisschooltijd door verschillende schoolactiviteiten samen met de leerkrachten te organiseren, denkend aan Sinterklaas, Kerst, sportdag, schoolreis, themadagen, excursies, e.d. De meeste OC-leden zijn ook klassenouder, hiermee ondersteunen zij de leerkrachten bij activiteiten in de klas.