Zorgstructuur

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. De regering streeft ernaar dat elk kind in Nederland naar een school in de buurt kan gaan. Alle scholen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Wanneer een school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn.

Om het bovenstaande mogelijk te maken werken de basisscholen nauw samen in een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De Pionier is verbonden aan PPO Rotterdam.
In het samenwerkingsverband zullen scholen de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk organiseren. Ouders en verzorgers worden hier nauw bij betrokken.

Wanneer een kind op een school wordt aangemeld, zal deze school zo goed mogelijk proberen een passende onderwijsplek te bieden. Alle scholen moeten aan de, door het samenwerkingsverband vastgestelde, basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel.
Het schoolondersteuningsprofiel en andere protocollen kunt u vinden bij documentatie op deze website.


Zorgstructuur

De zorgstructuur op De Pionier is erop gericht het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Om dit onderwijs goed te verzorgen hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook intern begeleiders. De interne begeleider (ib-er) coördineert de zorg voor de leerlingen. De meeste extra hulp wordt door de groepsleerkracht in de klas gegeven. Wij zullen u vanaf het begin betrekken bij de zorg voor uw kind. We bieden ondersteuning op verschillende vlakken:

Leren

Remedial teachers (r.t-ers) 
Voor de extra ondersteuning van individuele leerlingen of kleine groepjes kinderen zijn er op school meerdere r.t.-ers werkzaam met een onderwijskundige achtergrond. Vanuit hun specialisme op het gebied van rekenen of lezen begeleiden ze leerlingen, die moeite hebben met de vakgebieden of uitdaging nodig hebben. De coördinatie verloopt via de intern begeleiders.

Logopedie
Er is een logopedist van het Centrum voor Logopedie op school aanwezig. Na een verwijzing via de huisarts kan er op school behandeling plaatsvinden.
De logopedist onderzoekt en behandelt problemen die zich voordoen op het gebied van spraak, taal, stem, stotteren, afwijkende mondgewoonten, lees- en spellingsproblemen en communicatie.


Aanpak Gelijke Kansen

Omdat de De Pionier midden in de samenleving staat, maken we het onze missie om de kinderen op school gelijke kansen te bieden. Rotterdam heeft een van de hoogste cijfers wat betreft kinderen in armoede. Twintig procent van de kinderen groeit op in armoede. Opgroeien en opvoeden in armoede is ingewikkeld en uit zich op verschillende wijzen: gezondheid, participatie, leerresultaten etc. Dit schooljaar hebben we een medewerker Kansengelijkheid op school. De medewerker Kansengelijkheid kan ouders en kinderen doorverwijzen naar bestaande netwerken en activiteiten. Ook kan de medewerker Kansengelijkheid ondersteunen in het aanvragen van bestaande, kind- en gezinsgeboden regelingen.


Motoriek

Motorische remedial teaching (MRT) 
Op school hebben we MRT. Dit is remedial teaching op het gebied van motoriek. Onder motoriek valt alles wat met bewegen te maken heeft. Dat wil zeggen van schrijven (fijne motoriek) tot bewegen op het plein of in de gymles (grove motoriek). De ontwikkeling van de motoriek van kinderen loopt niet gelijk. Het ene kind is sneller motorisch vaardig dan het andere kind. Sommige kinderen zijn laatbloeiers en andere kinderen hebben wat extra hulp nodig. MRT is de hulp gericht op het verbeteren van de fijne- of grove motoriek van kinderen. Juf Daniëlle is een van de gymleerkrachten en zij is tevens de MRT-er bij ons op school. Na aanmelding van de leerkracht in overleg met u als ouder zal zij een motorisch onderzoek afnemen en het behandelplan bedenken en uitvoeren. Juf Mariëlle is psychomotorisch kindercoach. Ze implementeert het motoriek circuit in de kleutergroepen. Daarnaast begeleidt ze leerkrachten in het signaleren en geeft ze wekelijks motorieklessen aan een groepje kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben.


Sociaal/emotioneel

Dans voor groep 1 t/m 3
Om bij te dragen aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en weerbaarheid, werken wij samen met een danscoach. Daarnaast leren zij op een leuke, speelse manier zich bewuster te worden van zichzelf, hun lichaam, emoties en omgeving.

Unity 99 
Om te werken aan een optimale groepssfeer en werkklimaat hebben wij een samenwerking met Unity 99. De kinderen krijgen tools aangereikt die kunnen helpen de juiste keuzes te maken. Keuzes die bijdragen aan eigen geluk en successen. Door groepen wekelijks trainingen aan te bieden en leerlingen preventief bewust te maken van de keuzes die zij dagelijks hebben op deze factoren, wordt bijgedragen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en veerkracht. De oosterse gevechtskunst ligt hieraan ten grondslag.

FlowInGrow 
FlowInGrow biedt zorg op school aan. Wekelijks zijn de orthopedagogen van FlowInGrow op school om met individuele kinderen of groepjes kinderen te werken. De begeleiding van FlowInGrow is bedoeld voor kinderen met boosheid/frustratieklachten, kinderen die twijfelen aan hun eigen capaciteiten, bang zijn voor negatieve beoordeling en de gevolgen daarvan (op schoolgebied, maar bijvoorbeeld ook in sociale situaties), angst- en vermijdingsverschijnselen vertonen en belemmerd worden door spanning en/of prestatiedruk. Ook kinderen die last hebben van pesten, kunnen baat hebben bij deze training. De kinderen leren wat er gebeurt als stress toeslaat (psycho-educatie) en wat ze eraan zouden kunnen doen.