Over de Pionier

Visie

De Pionier is een professionele leergemeenschap (schoolleider en team), die voortdurend de eigen praktijk onderzoekt om zo het onderwijs aan leerlingen te optimaliseren. Daarbij wordt rekening gehouden met de talentontwikkeling van de kinderen en de verschillen tussen kinderen wat betreft maatschappelijke waarden en levensbeschouwing.


Meer informatie

Op school gebeurt veel. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de schoolgids en schoolkalender met alle basisgegevens en belangrijke data voor het gehele schooljaar. Maandelijks krijgt u via de mail het Pionieuwtje in uw mailbox. Hierin bundelen wij het nieuws over de school.

Informatie over de vordering van uw zoon/dochter krijgt u via de rapporten en 10-minutengesprekken. Maar kan natuurlijk ook in een wat langer gesprek met de leerkracht, indien u of wij dat noodzakelijk vinden.


Extra aandacht

Wij volgen de kinderen met een leerlingvolgsysteem (Parnassys). Hierin registreren wij alle vorderingen die uw zoon/dochter maakt. Heeft een leerling moeite met sommige lesonderdelen, dan constateren wij dat en ondernemen actie. Hierbij is het mogelijk dat u ook betrokken wordt.

Ook als uw kind steeds boven verwachting presteert, zijn er mogelijkheden om het werk uit te breiden of te verdiepen. Zorg op maat voor kinderen vinden wij van groot belang, ook voor wat betreft het welzijn van de kinderen.

De zorgcoördinatoren werken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (Mandy den Dulk, onderbouw) en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (Ingrid Vooijs, bovenbouw).

Met ingang van schooljaar 2020/2021 is er ruimte voor een plusklas in alle groepen. Uw kind wordt hier eventueel voor uitgenodigd.


Katholiek

De geloofsopvoeding is op de eerste plaats een taak voor de ouders zelf geworden. Op school werken wij met catecheseprojecten waarin thema’s als “respect hebben voor elkaar, wat kan ik voor anderen betekenen, is er meer dan wij werkelijk kunnen waarnemen, etc.” centraal staan. Verder proberen we de waardering voor ieder mens tot uitdrukking te laten komen in de sfeer op school.

Wij hebben goed contact met de parochiekerk in Alexanderpolder: “St. Caecilia”. Het kerst- en paasfeest wordt steeds sfeervol op school gevierd. Met Kerstmis viert de hele school een kerstviering in de Caeciliakerk. Deze viering kan eenmalig worden bijgewoond door ouders waarvan het oudste kind korter dan een jaar op De Pionier zit. Met Pasen blijven de groepen 1 tot en met 4 op school om Pasen te vieren. De bovenbouw heeft een paasviering in de kerk. De Pionier vindt het belangrijk dat alle kinderen bij zo’n viering aanwezig zijn. Er is overleg tussen team en parochie.

Vanuit het idee samen vieren is er in de klassen aandacht voor de feesten van andere religies. In de bovenbouw is jaarlijks een project wereldgodsdiensten. Dan komen de Islam, het Hïndoeisme en het Christendom ter sprake. Vanaf groep 4 kan een kind meedoen met de voorbereiding voor de Eerste Communie. De Pionier is vertegenwoordigd door een of enkele leerkrachten door aanwezig te zijn bij de afsluitende viering.


Tot slot

“De Pionier-10” geeft u beknopte informatie. U kunt meer aan de weet komen bij een schoolbezoek. Een schoolbezoek duurt ongeveer 45 minuten. Dit bestaat uit meer mondelinge en schriftelijke informatie en een rondleiding door de school (sfeer proeven).

In dit gesprek kunnen de wederzijdse verwachtingen worden duidelijk gemaakt. U ontvangt een informatiemap met daarin de uitgebreide schoolgids en de activiteitenkalender.

Een afspraak voor een schoolbezoek kunt u telefonisch maken met één van de leden van het managementteam via 010 - 455 01 11